Zde je další prostor pro baner –> možné vložit text, obrázek, zaměnit barvu, výšku a možné zcela schovat

knihovna
Asset 6white line cut5

Stanovy Anděla Strážného

 

Statut ústavu Anděl Strážný, z.ú.

ve smyslu § 413 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Martina Hebelková, nar. 11.ledna 1974, bytem Sloup v Čechách, Mikovcova 203, PSČ 471 52

(dále jen zakladatel)

založila Zakládací listinou ve formě notářského zápisu ze dne 6.2.2014 ústavAnděl strážný, z.ú.“.

K úpravě vnitřní organizace ústavu a podrobnostem o jeho činnosti vydává správní rada ústavu ve smyslu § 413 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu článku 10. Zakládací listiny ústavu ze dne 6.2.2014, tento

statut:

Část I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Název ústavu

Název ústavu je „Anděl strážný, z.ú. (dále jen „ústav“).

Čl. 2

Sídlo ústavu

Sídlem ústavu je Dům Fügner, Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2.

Čl. 3

Právní poměry ústavu

 1. Ústav je právnickou osobou ustavenou za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím jeho osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně přístupné za podmínek předem daných. Právní poměry ústavu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dalšími obecně závaznými předpisy, zakládací listinou a tímto statutem.
 2. Ústav je zřízen na dobu neurčitou.

Čl. 4

Obecný cíl ústavu

 1. Ústav poskytuje na základě smluv o poskytování služeb tísňové péče Anděl Strážný uzavřených s konkrétními klienty, a v souladu s právním řádem České republiky sociální služby. Účelem Ústavu (předmětem jeho činnosti) tak je poskytování sociálních služeb, jejichž cílem je zejména umožnit seniorům důstojný život v jejich přirozeném prostředí – doma. Sociálními službami poskytovanými Ústavem jsou zejména:
  • tísňová péče,
  • spolupráce Ústavu s nadacemi, podnikateli, společnostmi, aktivní vyhledávání sponzorů pro seniory.

Účel ústavu může být měněn zakladatelem.

Čl. 5

Předmět podnikání ústavu

 1. Předmětem podnikání Ústavu je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. Ústav může vykonávat jinou vedlejší činnosti za podmínky, že jinou vedlejší činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků ústavu a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost sociálních služeb. Správní rada rozhoduje o zahájení jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu.

Část II.

Majetek ústavu

Čl. 6

Zdroje ústavu

 1. Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny výše, bude ústav zejména získávat z následujících zdrojů:
  • členské příspěvky,
  • dotace, dary a příspěvky sponzorů,
  • státní granty a dotace,
  • příjmy z vlastní činnosti.

Čl. 7

Použití prostředků ústavu

Prostředky ústavu lze použít pouze v souladu s účelem ústavu vymezeným v článku 4 tohoto statutu, resp. s jeho vedlejší činností dle článku 5. tohoto statutu a za podmínek stanovených zakládací listinou a statutem k úhradě nákladů souvisejících s vlastní správou ústavu.

Čl. 8

Podmínky pro poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb

 1. Ústav poskytuje sociální služby na základě smluv o poskytování služeb tísňové péče Anděl Strážný.
 2. Sociální služby mohou být poskytovány jednotlivcům, fyzickým a právnickým osobám, spolkům, nadacím a nadačním fondům, či ústavům, jejichž odborná či jiná činnost souvisí s činnostmi, které v rozsahu účelu ústavu mohou přispět k naplnění tohoto účelu.
 3. O poskytování sociálních služeb rozhoduje správní rada většinou hlasů na základě žádosti předložené žadatelem. Podrobné náležitosti upraví svým rozhodnutím správní rada.

Čl. 9

Náklady na správu ústavu

Celkové roční náklady ústavu související s vlastní správou ústavu nesmí převýšit 30% obratu ústavu.

Čl. 10

Hospodaření ústavu

 1. Rozpočet ústavu nesmí být vypracován jako ztrátový.
 2. Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s jinými vedlejšími činnostmi, náklady a výnosy spojené se sociálními službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou ústavu.
 3. Ústav nesmí jakýmkoliv způsobem zajišťovat závazky jiných osob a poskytovat půjčky, úvěry a jiná plnění třetím osobám, ledaže by takové poskytnutí bylo pro ústav zjevně výhodné; pro takový případ je třeba sjednat vhodný zajišťovací instrument nejméně ve výši poskytnutých finančních prostředků, za který se pro účely hospodaření ústavu nepovažuje směnka vlastní ani jiný obdobně nevhodný zajišťovací instrument.
 4. Do ústavu nejsou při založení vkládány žádné majetkové vklady. Tím není dotčeno oprávnění zakladatele změnou zakládací listiny majetkové vklady vložit. 

Část III.

Orgány ústavu

Čl. 11

Ředitel

 1. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, který řídí činnost ústavu a jedná za ústav. Ředitele volí a odvolává správní rada.
 2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná a má odborné předpoklady pro výkon této funkce.
 3. Ředitel nemůže být členem správní rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady s hlasem poradním.
 4. Prvním ředitelem ústavu je paní Martina Hebelková, Sloup v Čechách.

Čl. 12

Správní rada

 1. Správní rada má tři členy. Členy správní rady jmenuje zakladatel. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
 2. Prvními členy správní rady jsou:
  • Marta Hebelková, Pertoltice pod Ralskem,  
  • Milena Mocová, Kunratice u Cvikova,
  • Jana Hebelková, Pertoltice pod Ralskem.
 3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.
 4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná a má odborné předpoklady pro výkon této funkce.
 5. O odměnách členů správní rady a její výši rozhoduje zakladatel.
 6. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit ústavu škodu.
 7. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá – li o to některý z členů správní rady nebo ředitel, a to tak, aby se správní rada sešla nejpozději do 15 dnů ode dne podání žádosti členem správní rady nebo ředitelem. Pokud předseda nesvolá správní radu tak, aby se sešla v uvedené lhůtě, je oprávněn po uplynutí této lhůty svolat správní radu člen správní rady, který o její svolání požádal nebo ředitel.
 8. Zasedání správní rady svolává nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze zasedání svolat i jiným způsobem a v jiné lhůtě a době. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Pravidla svolávání zasedání správní rady uvedená výše v tomto odstavci neplatí, pokud by okolnosti vyžadovaly bezodkladné rozhodnutí správní rady a uvedená pravidla by nebylo možno dodržet.
 9. Při rozhodování jsou si hlasovací právo členů správní rady rovná. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
 10. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byl ústav založen, a na řádné hospodaření s jeho majetkem.
 11. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením nebo odvoláním.
 12. Zakladatel odvolává člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle zákona nebo podle této zakládací listiny nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, tuto zakládací listinu nebo statut Ústavu nebo z jiných důvodů stanovených v této zakládací listině.
 13. Zakladatel odvolá člena správní rady do 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolal-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
 14. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 3 měsíců voleni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.

Čl. 13

Působnost správní rady

 1. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právním jednáním, kterými ústav:
  • nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
  • nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
  • nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
  • zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.
 2. Správní rada schvaluje:
  • rozpočet ústavu,
  • řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu,
  • předmět jiných vedlejších činností.
 3. Správní rada rozhoduje o:
  • právnické osobě, na kterou převede likvidační zůstatek,
  • přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li zakladatel.
  • Správní rada činí veškeré úkony týkající se vztahu ředitele k ústavu, včetně stanovení výše odměny ředitele.
 

Čl. 14

Výroční zpráva

 1. Ústav vypracovává a uveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření ústavu.
 2. Ústav uloží do 30 (třiceti) dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin. Ve stejné lhůtě se výroční zpráva vhodným způsobem uveřejní na internetových stránkách ústavu.
 3. Vyjdou-li po uveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je ústav povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a uveřejnit; pro uveřejnění opravy výroční zprávy platí obdobně odstavec 2.
 4. Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o:
  • všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci sociálních služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
  • lidských zdrojích,
  • výnosech v členění podle zdrojů,
  • vývoji a stavu fondů ústavu k rozvahovému dni,
  • stavu majetku a závazků ústavu k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
  • celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost ústavu, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady,
  • změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.
 5. Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí obdobně ustanovení o ověřování řádné a mimořádné účetní závěrky.
 6. Roční účetní závěrka ústavu a výroční zpráva musí být ověřeny auditorem za kalendářní rok, v němž výše čistého obratu překročí deset milionů Kč.

Čl. 15

Účetnictví

Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se správou ústavu.

Čl. 16

Zastupování ústavu a způsob podepisování

 1. Právní jednání v zastoupení ústavu činí ředitel.
 2. Podepisování v zastoupení ústavu se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu ústavu připojí svůj podpis ředitel.

Část IV.

Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 17

Změna statutu

O změnách statutu rozhoduje správní rada. K takové změně statutu je třeba souhlasu všech členů správní rady.

Čl. 18

Zrušení a zánik ústavu

 1. Ústav se zrušuje:
  • dosažením účelu, pro který byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí zakladatele o dosažení účelu ústavu,
  • dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení ústavu.

Likvidace ústavu probíhá podle § 172 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník.  

V Praze dne 7. dubna 2014

Marta Hebelková

Milena Mocová

Jan Kopecký

 

curve white
Skip to content