O Andělu Strážném

Kdo jsme a co děláme?


Moderní služba tísňové péče Anděl Strážný byla založena v roce 2011. Anděl Strážný, z.ú. je registrovaná terénní sociální služba tísňové péče na základě rozhodnutí Magistrátu hl. Města Prahy dle zákona o 108/2006 Sb. s celorepublikovou působností, jsme v základní síti poskytovatelů sociálních služeb v rámci celé České republiky.

Klient je vybaven naším zařízením s unikátními funkcemi, které je napojeno na nepřetržitý dispečink tísňové péče Anděla Strážného. Dispečink obsluhují vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří reagují na aktuální potřebu jednotlivých klientů a řeší jejich problém v reálném čase.


Působnost naší služby

Naše služba je poskytována v rámci celé České republiky, prakticky všude, kde je pokrytí signálem našich mobilních operátorů.

Výjezdy

Ke klientům máme zajištěny v rámci celé České republiky. V případě zmáčknutí SOS tlačítka a nutnosti fyzické kontroly klienta, můžeme vyslat na kontrolu stavu klienta proškolenou osobu, která zjistí situaci na místě a v případě nutnosti zajistí přivolání rychlé zdravotní pomoci.

Cíle služby

Cílem tísňové péče Anděla Strážného je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik u občanů ČR. Zajištění pomoci v krizových situacích: při pádu, nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu, získat jistotu soběstačnosti po hospitalizaci a oddálení nutností umístění občana do pobytového zařízení.

Poslání služby

Posláním služby tísňové péče Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života, jimž žili doposud. Usilujeme o to, aby uživatelé zůstali součástí přirozeného společenství.

Zásady sociální služby Anděl Strážný, z.ú.

  • Zachování lidské důstojnosti: pracovníci jednají s klienty s úctou.
  • Volba klienta: respektujeme volbu a přání klienta.
  • Dialog: sociální práce je spoluprací klienta a týmu Anděla Strážného (sociální práce, dispečerky tísňového pultu, aktivizační pracovnice). Setkání s klientem pojímáme jako rozhovor.
  • Otevřené jednání: vytváříme pravidla služby o kterých klienta před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby informujeme. Klient může kdykoliv požádat o přenastavení služby. Klient může smlouvu kdykoliv vypovědět bez sankcí nebo penalizace.
  • Diskrétnost: dodržujeme mlčenlivost, ctíme práva klientů a chráníme osobní i citlivé údaje.
  • Odbornost: principem služby je odborný a profesionální přístup k zájemci o službu i klientovi.
  • Zachování (respektování) osobní svobody každého klienta: ke každému je přistupováno individuálně. Poskytovaná podpora se odvíjí od aktuálních potřeb každého klienta. Poskytování sociální služby a plánování vychází z klientova tempa a schopnosti vyjádřit a pojmenovat vlastní potřeby a přání.
  • Týmová práce: i když přistupujeme ke klientům individuálně, na řešení nepříznivé sociální situace klienta se může podílet celý tým pracovníků, v případě potřeby i dalších odborníků.

Smyslem naší práce je pomáhat klientům tak, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstávat v pohodlí svého domova.