Zde je další prostor pro baner –> možné vložit text, obrázek, zaměnit barvu, výšku a možné zcela schovat

AS_banner_813x400_sluzby

Pomoc s vyhledáváním návazných sociálních služeb

K tomu, aby senior mohl zůstat žít doma, je mnohdy potřeba souběh různých sociálních a zdravotních služeb. Vyznat se v tom, co jaká služba poskytuje, může být někdy matoucí.

V tomto případě může terénní sociální pracovnice pomoci klientovi na základě jeho potřeb najít tu správnou sociální službu, která působí v místě jeho bydliště. Tyto sociální služby mohou zajistit nákup, běžný úklid, pomoc s přípravou jídla nebo osobní hygienou.

Sociálních služeb je široká škála, v každém regionu Vám rádi pomůžeme najít tu správnou.

Jak to funguje?

Terénní sociální pracovnice zjistí, jaké služby jsou v místě bydliště klienta k dispozici a sdělí klientovi, v čem by mu mohly být nápomocné. V případě zájmu předá klientovi kontakt. Klient si službu domlouvá sám, rodina mu může případně být nápomocná. Vždy ctíme přání klienta.

Pomoc s vyhledáváním kontaktů na služby určené pro širokou veřejnost

Pokud potřebuje klient k lékaři a bez dopomoci druhé osoby by to nezvládl, terénní sociální pracovnice mu může zprostředkovat kontakt (nejčastěji předat telefonní číslo) na dopravu pro seniory či ZTP, která je pro něj po finanční stránce nejvýhodnější.

V případě, že zájemce o službu či klient nemá dostatek financí na úhradu za službu, terénní sociální pracovnice může pomoci s kontaktováním nadace, která by službu hradila. Následně s terénní sociální pracovnicí vyplní zájemce/klient veškeré náležitosti potřebné k podání žádosti o finanční dar.

V případě zájmu klienta může terénní sociální pracovnice pomoci s vyhledáváním klubu seniorů nebo univerzity třetího věku.

 

Pomoc s podáním žádosti o příspěvek na péči

Terénní sociální pracovnice může pomoci klientovi s vyplněním žádosti. Vysvětlí mu, jaké veškeré náležitosti musí žádost obsahovat a jak bude vše probíhat. Klientovi může také pomoci s podáním odvolání v případě neuznání nároku na péči.

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka, která poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu odkázány na pomoc jiné fyzické osoby. To znamená, že potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb, kterými jsou např.: oblékání, stravování, péče o domácnost apod.

Jaká je výše příspěvku na péči a jak často se vyplácí?

Příspěvek je vyplácen jednou měsíčně. V případě uznání příspěvku, bude žadateli vyplacena částka zpětně od měsíce podání žádosti. To znamená, že pokud je žádost podána v březnu a v červenci je příspěvek přiznán, dávka bude vyplacena zpětně od března a poté již bude vyplácena každý měsíc pravidelně.

U posuzované osoby se určuje, zda je schopna či neschopna plnit 10 životních potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Na základě počtu úkonů, které je člověk schopen či neschopen zvládnout, je poté zařazen do jednoho ze čtyř stupňů závislosti:

 1. stupeň: lehká závislost
 2. stupeň: středně těžká závislost
 3. stupeň: těžká závislost
 4. stupeň: úplná závislost
Naši službu lze hradit z příspěvku na péči.

Stupeň závislosti

Osoby do 18 let věku

Osoby nad 18 let věku

Měsíční příspěvek

Měsíční příspěvek

I. stupeň

3 300 Kč

880 Kč

II. stupeň

6 600 Kč

4 400 Kč

III. stupeň

13 900 Kč

12 800 Kč

IV. stupeň

19 200 Kč

19 200 Kč

Jak a kde požádat  o příspěvek na péči?

O příspěvek musí žádat vždy osoba, která potřebuje zvýšenou péči. Vyplněné dokumenty lze zaslat:

 • poštou na adresu vašeho úřadu práce
 • přes datovou schránku
 • emailem (s uvedením vašich kontaktních údajů)

 

Po odeslání žádosti je posudkovým lékařem kontaktován váš praktický lékař. Je tedy důležité, aby měl praktický lékař veškeré zprávy i od odborných lékařů. Dále je provedeno zvládání či nezvládání životních potřeb. Sociální šetření je povinné pro uznání příspěvku na péči.

Konečné rozhodnutí vydává úřad práce. Rozhodnutí může trvat i několik měsíců, v praxi je to mezi třemi až čtyřmi měsíci. Po celou dobu máte právo nahlížet do spisu a informovat se o průběhu řízení.

Kdo se může stát poskytovatelem pomoci?

Péči o osobu, které byl příspěvek na péči přiznán, může zajišťovat:

 • poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb (pečovatelské, odlehčovací a asistenční služby, domovy seniorů apod.),
 • pečující osoba blízká (rodinní příslušníci: manžel/ka, rodič, dítě, další příbuzní, partner/ka),
 • asistent sociální péče (v souladu s § 83 odst. 2 zákona o sociálních službách) – jedná se o osobu jinou než blízkou, která je starší 18 let, zdravotně způsobilá a neposkytuje péči jako podnikatel
 • lůžkový hospic

 

Péče se může kombinovat od více poskytovatelů, tzn. že můžete využívat tísňovou péči a pečovatelskou službu současně. 

Co dělat, když nebyl příspěvek na péči přiznán? 

Pokud byla žádost zamítnuta nebo byl určen nižší stupeň závislosti, je možné se proti zamítnutí do 15 dní odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu práce a je řešeno Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

V odvolání je nezbytné uvést konkrétní důvody, se kterými nesouhlasíte. V případě nesouhlasu s výsledkem odvolání MPSV, je možné podat žalobu ke krajskému soudu. Řízení je osvobozeno od správních poplatků.

Bližší informace naleznete na https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci nebo na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci.

Kopie-návrhu-andelske-noviny-1-1[1]

Pravidelná kontrola zdravotního stavu

Pokud si klient není jistý, že v krizové situaci dokáže zmáčknout SOS tlačítko na monitorovacím zařízení, může se s terénní sociální pracovnicí domluvit na jeho pravidelné kontrole zdravotního stavu. Ta spočívá v tom, že dispečerka Anděla Strážného bude klientovi ve smluvené časy volat na monitorovací zařízení a ptát se, zda je klient v pořádku a zda něco nepotřebuje. Volání můžeme opakovat i několikrát denně podle přání klienta.

Pokud se v průběhu času situace u klienta změní, zmáčkne klient SOS tlačítko a dispečerce nahlásí změnu, kterou potřebuje. Od nahlášení změny bude klientovi dispečerka volat častěji nebo méně často, nebo vůbec, podle toho, jak si klient službu nastaví. Služba je bezplatná, a proto si ji může klient nastavit bez obav tak často, jak potřebuje.

Připomínání léků a dalších událostí

Zapomínáme všichni a s věkem toto riziko stoupá. Naši klienti si mohou být jistí, že na nic nezapomenou. Stačí se domluvit s terénní sociální pracovnicí, co člověk potřebuje připomínat.

Většině našim klientům připomínáme, že si mají vzít léky. Podle potřeby klienta dispečerka volá několikrát denně na monitorovací zařízení a připomene mu, že si má vzít lék, napít se, večer zamknout dům nebo vypnout elektrické spotřebiče.

Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě.


Formulář Seniorské obálky, který zná záchranná služba v rámci celé ČR, má terénní sociální pracovnice vytištěný sebou a klient ho může využít jako velice cennou pomoc pro případ naléhavé situace, kdy bude potřebovat pomoc záchranné služby.

V případě, že dojde ke krizové situaci, kdy je potřeba výjezdu záchranné služby, a klient má vyplněnou seniorskou obálku, tak tuto informaci společně s jejím umístěním, sděluje dispečer Anděla Strážného záchrannému týmu. Obvyklým místem je magnetem připevněný formulář na lednici nebo v průhledném obalu na vnitřní straně vchodových dveří.

Seniorská obálka

Popis ICE karty:

Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě – na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří.
Formulář Seniorské obálky, který zná záchranná služba v rámci celé ČR, má sociální pracovnice vytištěný s sebou a klient ho může využít jako velice cennou pomoc pro případ naléhavé situace, kdy bude potřebovat pomoc záchranné služby.

V případě, že dojde ke krizové situaci, kdy je potřeba výjezdu záchranné služby, a klient má vyplněnou seniorskou obálku, tak tuto informaci společně s jejím umístěním, sděluje dispečer Anděla Strážného záchrannému týmu.
Obvyklým místem je magnetem připevněný formulář na lednici nebo v průhledném obalu na vnitřní straně vchodových dveří.

Pomůžeme s vyplněním

Abychom chránili zdraví a životy našich klientů co nejvíce, terénní sociální pracovnice seniorům nabízí pomoc s vyplněním I.C.E. karty, neboli Seniorské obálky.

Formulář Seniorské obálky pro sebe nebo pro své blízké si můžete stáhnout zde: 

ICE seniorská obálka

 Seniorská obálka mini (do kapsy/kabelky)

Uložení klíčů a výjezdy ke klientům

V případě, že klient nemá nikoho, kdo by ho mohl v dostatečně krátkém čase zkontrolovat nebo by odemkl dveře pro záchrannou službu, jsme schopni nabídnout alternativu v podobě zásahové služby Kruh, Henig či v podobě Českého červeného kříže.

Kruh, z.s.

Jedná se o zásahovou službu, která má působnost po celé České republice. Pokud klient využívá tuto službu a dojde ke krizové situace, dispečeři Anděla Strážného okamžitě volají Kruhu a na adresu klienta je okamžitě vysláno zásahové vozidlo s klíči. Garantovaný čas dojezdu vám sdělí sociální pracovnice po zadání do aplikace.

Zajištění možnosti vstupu do domácnosti klienta, když nastane krizová situace, je velmi důležitou součástí poskytování služby tísňové péče, nicméně není podmínkou. V rámci nastavování služby mezi klientem a terénní sociální pracovnicí je vytvořen tzv. plán neodkladné pomoci. Tento plán zahrnuje kroky, kterými se dispečeři řídí, pokud nastane krizová situace. Mohou volat rodinu nebo sousedy, aby zkontrolovali klienta, zda je v pořádku, pomohli mu zvednout se či zpřístupnili byt či dům klienta záchranné službě.

partneři-a-spolupracující-organizace-loga-300x300

Postup pro zřízení služby

 • Terénní sociální pracovnice se s vámi na osobní schůzce domluví, od kdy byste chtěl/a služby Kruhu využívat.
 • Sepíšete spolu objednávkový list. 
 • Domluvíte termín, kdy budete doma, abyste Kruhu předal/a klíče od všech vstupních dveří, které je nutné odemknout, aby se k vám pomoc dostala včas. 
 • Terénní sociální pracovnice vás vyfotografuje a fotografii nahraje do aplikace Kruhu společně s adresou vaše bydliště. 
 • Po předání klíčů pracovníkům Kruhu je služba plně funkční.

 

Kolik tato služba stojí?

Poplatek

Cena

Měsíční paušální poplatek za službu

61 Kč

Měsíční paušální poplatek za uložení klíčů

73 Kč

První převzetí klíčů

424 Kč

Vrácení klíčů

363 Kč

Převzetí nového klíče u stávajícího klienta

363 Kč

Každý výjezd bez ohledu na vzdálenost, s délkou zásahu na místě do 1 hodiny

787 Kč

Asistenční služby za každou další započatou hodinu

483 Kč

Jsou mé klíče uloženy v bezpečí?

Klíče jsou uloženy v trezoru v zapečetěných obálkách pod svým kódem. K jednotlivým klientům je přiřazeno konkrétní auto, které v případě potřeby vyjede a odemkne. Po skončení výjezdu jsou klíče opět vráceny do obálky a do trezoru.

Pomůžou mi vstát, když upadnu?

Pracovníci Kruhu nejsou povinni pomoci vám zvednout se. To, zda vám pracovník pomůže vstát, záleží čistě na něm. V případě, že by vás pracovník nezvedl, kontaktuje náš dispečink, který zavolá policii či záchrannou službu, která by vám pomohla vstát.

Jak můžu službu ukončit?

Jakmile chcete službu Kruhu ukončit, kontaktujte svoji terénní sociální pracovnici, které sdělíte, k jakému dni chcete službu ukončit a datum a čas, kdy k vám má Kruh přijet, aby vám vrátil klíče.
Při ukončení je důležité, aby klíče byly vráceny do konce měsíce, kdy je služba skončena. V případě, že budou klíče vráceny až následující měsíc, bude Vám účtován poplatek za nově započatý měsíc.

HENIG – security servis, s.r.o.

Jedná se o zásahovou službu, která má působnost v rámci ORP Česká Lípa. Pokud klient využívá tuto službu a dojde ke krizové situace, dispečeři Anděla Strážného okamžitě volají Henigu a na adresu klienta je okamžitě vysláno zásahové vozidlo s klíči. Garantovaný čas dojezdu vám sdělí terénní sociální pracovnice.

Co je potřeba, abych mohl využívat Henig?

 • Terénní sociální pracovnice s vámi na osobní schůzce sepíše objednávkový list a poté předá váš kontakt Henigu.
 • Henig se s vámi spojí a společně si domluvíte termín, kdy budete doma, abyste Henigu předal/a klíče od všech vstupních dveří, které je nutné odemknout, aby se k Vám pomoc dostala včas. 
 • Po předání klíčů pracovníkům Henigu je služba plně funkční.

Kolik tato služba stojí?

Poplatek

Cena

Převzetí, uložení a vrácení klíčů

zdarma

Cena za každý výjezd

350 Kč

Jsou mé klíče uloženy v bezpečí?

Klíče jsou uloženy v trezoru v zapečetěných obálkách pod svým kódem. V případě potřeby vyšlou dispečeři Anděla Strážného zásahové vozidlo ke klientovi. Po skončení výjezdu jsou klíče opět vráceny do obálky a do trezoru.

Pomůžou mi vstát, když upadnu?

Pracovníci Henigu nejsou povinni pomoci vám zvednout se. To, zda vám pracovník pomůže vstát, záleží čistě na něm. V případě, že by vás pracovník nezvedl, kontaktuje náš dispečink, který zavolá policii či záchrannou službu, která by vám pomohla vstát.

Jak můžu službu ukončit?

Jakmile chcete službu Henig ukončit, kontaktujte svoji terénní sociální pracovnici. Ta informuje Henig o vaší žádosti a ten se s vámi spojí a domluvíte se na předání klíčů.

Oblastní spolek Český červený kříž Jablonec nad Nisou

Jedná se o jednu z poboček Českého červeného kříže, která má působnost v rámci ORP Jablonec nad Nisou a Smržovky. Pokud klient využívá tuto službu a dojde ke krizové situace, dispečeři Anděla Strážného okamžitě volají ČČK a na adresu klienta je okamžitě vysláno zásahové vozidlo s klíči. Garantovaný čas dojezdu vám sdělí sociální pracovnice.

Co je potřeba, abych mohl využívat Český červený kříž (ČČK)?

 • Terénní sociální pracovnice s vámi na osobní schůzce sepíše objednávkový list a poté předá váš kontakt ČČK.
 • ČČK se s vámi spojí a společně domluvíte termín, kdy budete doma, abyste ČČK předal/a klíče od všech vstupních dveří, které je nutné odemknout, aby se k vám pomoc dostala včas. 
 • ČČK s vámi podepíše smlouvu o poskytování pohotovostní služby k tísňové péči.
 • Po předání klíčů pracovníkům ČČK je služba plně funkční.

Kolik tato služba stojí?

Poplatek

Cena

Roční poplatek za službu

500 Kč

Převzetí, uložení a vrácení klíčů

350 Kč

Cena za každý výjezd v Jablonci nad Nisou

150 Kč

Cena za každý výjezd v ORP Jablonec nad Nisou

200 Kč

Cena za každý výjezd v obci Smržovka

250 Kč

Jsou mé klíče uloženy v bezpečí?

Klíče jsou uloženy v trezoru v zapečetěných obálkách pod svým kódem. V případě potřeby vyšlou dispečeři Anděla Strážného zásahové vozidlo ke klientovi.  Po skončení výjezdu jsou klíče opět vráceny do obálky a do trezoru.

Pomůžou mi vstát, když upadnu?

Ano, jelikož se jedná o zdravotnické pracovníky. V případě výjezdu vám poskytnou potřebnou péči (postavení, umytí, dopomoc při převlékání, dopomoc s nakrmením, dopomoc k lůžku) a na Vaši žádost mohou provést základní měření FF (tlak, teplota, glykemie).

Při zjištění zdravotních komplikací je přivolána ZZS, kdy vám ČČK může dopomoc při balení věcí do nemocnice, dopomoc při uzavření bytu, kontakt s příbuznými, nebo útulkem při řešení umístění zvířete v domácnosti.

Jak můžu službu ukončit?

Jakmile chcete službu ČČK ukončit, kontaktujte svoji klíčovou sociální pracovnici. Ta informuje ČČK o vaší žádosti a ten se s vámi spojí a domluvíte se na předání klíčů a ukončení služby.

Kontaktní formulář

Máte dotazy? Volejte na 800 603 030 nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře (hvězdičkou označené povinné položky):
Kontaktní formulář